Informacje prawne

Na tej stronie opisano zasady i warunki korzystania z niniejszej witryny internetowej.

Odwiedzając tę Witrynę, użytkownik bezwarunkowo zgadza się na przestrzeganie tych zasad i warunków.

Ponieważ te zasady i warunki mogą być w dowolnym momencie modyfikowane bez uprzedzenia, zalecamy ich regularne sprawdzanie.

1. Własność intelektualna

Właścicielem i dysponentem niniejszego Profilu (rozumianego również jako strona internetowa) (dalej „Profil”), jest OPELLA HEALTHCARE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 6, 01-211 Warszawa​ (dalej „Spółka”), należąca do Grupy Sanofi (dalej „SANOFI” lub „Grupa Sanofi”). Układ i każdy ze składników Profilu, w tym wszystkie użyte na niniejszym Profilu znaki i nazwy firmowe lub towarowe należą lub/i są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych. Podlegają one ochronie, a ich wykorzystywanie jest zabronione przez właściwe przepisy prawa. Państwa dostęp do Profilu nie jest równoznaczny z przyznaniem licencji do korzystania ze znaków i innych elementów występujących na Profilu. Korzystanie z nich może nastąpić dopiero po uzyskaniu pisemnej zgody właściciela tych znaków. Żaden element Profilu nie może być kopiowany, powielany, zmieniany, edytowany, pobierany, modyfikowany, transmitowany lub dystrybuowany w jakikolwiek sposób, w jakiejkolwiek formie, w całości lub w części, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, z wyjątkiem wykorzystania wyłącznie w celach prasowych pod warunkiem zachowania zgodności z prawem własności intelektualnej. Dozwolone jest kopiowanie i drukowanie fragmentów Profilu wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego na osobistym komputerze użytkownika.

Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Profilu powinno być zamieszczone następujące oświadczenie: „COPYRIGHT © 2022 Opella Healthcare Poland Sp. z o.o. – WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE”.

Legalnie użytkowane elementy Profilu lub znajdujące się na Profilu nie mogą być w jakikolwiek sposób zmieniane, modyfikowane ani fałszowane. Spółka, SANOFI lub ich spółki zależne zastrzegają sobie prawo do ścigania na drodze sądowej każdego naruszenia ich praw do własności intelektualnej.

2. Charakter informacji

Na Profilu znajdują się informacje dotyczące zdrowia, stanu fizycznego, informacje z zakresu medycyny oraz dotyczące terapii, wyłącznie w odniesieniu do ludzi.

Publikowane informacje mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą zastępować konsultacji z lekarzem lub z farmaceutą. W żadnym razie nie wolno wykorzystywać ich do stawiania diagnozy lekarskiej w przypadku jakiejś choroby czy problemu zdrowotnego, ani w celu zapisania czy stosowania leków zaprezentowanych w serwisie. W każdym przypadku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków prezentowanych na Profilu odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub farmaceutą i po zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.

Profil może zawierać opinie ekspertów z dziedzin związanych z zawartością Profilu lub wyciągi z artykułów prasowych. Wszystkie takie informacje stanowią wyłącznie opinie ekspertów, którzy je wyrazili lub są publikacjami osób trzecich, w związku z czym nie muszą stanowić poglądów Spółki. Opinie ekspertów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nigdy nie należy interpretować ich jako opinii lub zobowiązań Spółki lub SANOFI.

Informacje, zwłaszcza finansowe, publikowane na Profilu nie mogą być uznawane za zachętę do podejmowania inwestycji. W żadnych okolicznościach nie należy ich interpretować jako prognozy zysków ani oferty publicznej; nie stanowią one także oferty subskrypcji, zakupu czy też wymiany akcji lub innych papierów wartościowych Spółki, SANOFI ani jej spółek zależnych wchodzących w skład Grupy Sanofi.

3. Łącza do innych witryn

Łącza prowadzące do innych stron i witryn internetowych, które nie zostały zamieszczone przez Spółkę, są całkowicie niezależne od Spółki oraz SANOFI. Spółka nie ma żadnej możliwości kontrolowania zawartości tych stron internetowych. Ponadto obecność na Profilu linku do strony zewnętrznej nie oznaczaw żadnym razie, że Spółka w jakikolwiek sposób zgadza się z zawartością danej strony internetowej czy też popiera możliwości jej wykorzystania. W razie urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, do których odsyłają linki, Spółka niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. Łączą się Państwo ze wszelkimi innymi stronami lub innymi witrynami na własne ryzyko i odpowiedzialność. Po przejściu na inną witrynę, prosimy o zapoznanie się z informacjami prawnymi na niej zawartymi. Mogą one być odmienne od informacji prawnych przedstawionych na niniejszym Profilu. Dodatkowo, użytkownik jest zobowiązany podjąć wszystkie środki w celu uniknięcia zainfekowania Profilu jakimkolwiek wirusem, trojanem czy innym szkodliwym oprogramowaniem.

Witryny zewnętrzne mogą zawierać hipertekstowe łącza do Profilu. Takie łącza nie mogą być tworzone bez uprzedniej wyraźnej zgody Spółki. Spółka nie ma wpływu na dostępność, jak i nie bada dostępności takich witryn. Spółka nie bada, nie sprawdza oraz nie zatwierdza także treści reklam, produktów lub innych elementów dostępnych za pośrednictwem takich witryn. Mając na względzie bezpieczeństwo użytkowników niniejszego Profilu, Spółka informuje i przestrzega, że korzystanie z zewnętrznych witryn, o których mowa powyżej, dokonywane jest na własną odpowiedzialność, jak i ryzyko osób z nich korzystających.

4. Dostępność Profilu

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

i. nie ma technicznej możliwości przygotowania Profilu wolnego od jakichkolwiek wad i że nie można tego wymagać od Spółki;

ii. wady mogą powodować czasową niedostępność Profilu oraz

iii. na funkcjonowanie Profilu mogą mieć wpływ zdarzenia i/lub okoliczności leżące poza kontrolą Spółki np. mające związek ze środkami transmisji danych i komunikacji między użytkownikiem a Spółką oraz między Spółką a innymi sieciami.

Spółka i/lub jej dostawcy może (mogą) w każdym czasie zmieniać lub ograniczać dostępność, tymczasowo lub na stałe, całości lub części Profilu w celu przeprowadzenia działań konserwacyjnych i/lub wprowadzenia usprawnień i/lub zmian na Profilu. Spółka dołoży starań, aby informować o planowanych zmianach i ograniczeniach dostępności Profilu.

5. Informacje o produktach

Informacje zawarte na Profilu oraz rozpowszechniane za jej pośrednictwem mogą zawierać pośrednie lub bezpośrednie odniesienia do produktów, programów lub usług oferowanych przez Spółkę. Takie odniesienia nie wiążą się z intencją sprzedaży tych produktów, programów i usług przez Spółkę. Żadna informacja umieszczona na Profilu nie stanowi oferty sprzedaży prezentowanych w nim produktów, programów lub usług w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego i na ich podstawie nie może dojść do zawarcia umowy sprzedaży tych produktów.

6. Prawo właściwe

Profil i jego zawartość podlegają prawu polskiemu, a wszelkie spory ich dotyczące podlegają jurysdykcji sądów w Polsce.

7. Ogólne warunki

7.1 Wydawca strony

Opella Healthcare Poland Sp. z o.o., Spółka należąca do Grupy Sanofi, z siedzibą: ul. Marcina Kasprzaka 6, 01-211 Warszawa​, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000859915 , kapitał zakładowy 1 627 783 400,00 zł.

7.2 Kierownik ds. Publikacji

7.3 Hosting strony

8. Materiały wideo/grafiki

Prawa własności Opella Healthcare Poland sp. z o.o. (Grupa Sanofi)